การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

VATIAZ HOSPITALITY  CO., LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) จะทำการรับข้อเสนอหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่ทาง บริษัทฯ จะได้รับมาจากลูกค้าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ ของ บริษัทฯ

เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความหมายไม่ถูกต้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ป้อนเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ในเครือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

บริษัทฯเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯได้รับมา จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยการยินยอมของท่าน และจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน จะมีเฉพาะข้อมูลทั่วไปที่ไม่เป็นความลับเท่านั้นที่จะสามารถนำไปเปิดเผยกับบุคคลที่สามได้

ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในกรณีต่อไปนี้

 • หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความจำเป็นจริงๆ การเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่มิชอบ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับบริษัทฯและเว็บไซต์ในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อได้รับคำร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราจะกระทำในขอบเขตที่จำเป็นและจะพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลไว้ให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์
 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอขายสินค้า บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น 
 • เพื่อทำให้เราระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการในการจองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ท และการซื้อสินค้าหรือบริการจากเราตามที่ท่านประสงค์
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะเข้าพัก รวมถึงการให้บริการในการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การติดต่อสื่อสารหลังจากเข้าพักหรือใช้บริการ การอำนวยความสะดวกและให้บริการเพิ่มเติมภายในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักแก่ท่าน เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 • เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับเรา หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ขาย ให้เช่า หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลที่สามและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาต

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดแกท่าน ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยัง โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารงานของเรา ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือบุคคลภายนอก ที่อาจอยู่ในต่างประเทศ

ในการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็ตาม กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางนั้นอาจแตกต่างจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ดังนั้นเราจะทำให้มั่นใจก่อนโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายของประเทศไทย การโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญา เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม สาธารณะประโยชน์ ภารกิจของรัฐมอบหมายและตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

บริษัทฯ และบุคคลที่สามใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ในเครือ

คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ประเภท Text ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะถูกเรียกใช้ทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมเช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะได้รับข้อมูลที่ท่านให้เราเท่านั้น ไม่สามารถแฮคหรืออ่านข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้ไม่สามารถส่งไวรัสหรือทำอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้คุกกี้ เว็บเบราเซอร์ทั้งหมดนั้นมีตัวเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้

คุณอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (COOKIES) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูล  เราใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมาตรฐานต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลเช่นเว็บบีคอน (หรือเรียกว่า clear GIFs หรือพิกเซลแท็ก) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อการติดต่อหรือสื่อสารผ่านทางคุกกี้ต่าง ๆ และเพื่อติดตามผลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์และ/หรือแอพของเรา นอกจากนี้เรายังใช้เว็บบีคอนกับข้อความในอีเมลเพื่อติดตามผลว่าคุณเปิดอ่านข้อความ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่วง ๆ ไป โดยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับ อาจถูกใช้เพื่อปรับการเสนอโฆษณาที่เหมาะสมตรงกับความสนใจหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว

อย่างไรก็ดี คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดย Google ได้ที่ https://adssettings.google.com/ และ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ซึ่งการจัดการ เปลี่ยนเปลี่ยนหรืออัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณหรือการลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าวอาจต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการต่อสัญญาณที่ไม่ได้ติดตามบนเบราว์เซอร์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณนำเสนอเช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ (“บุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงก์ของบุคคลที่สามนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง โดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้ให้หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ของคุณกับเราแต่อย่างไร ดังนั้นเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนับตั้งแต่เมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีผู้สมาชิกหรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบหรือลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา

อย่างไรก็ดี คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่อีเมล์ info@vatiaz.com คำขอการทำลายจะดำเนินการและเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ร้องขอ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

บริษัทฯ ไม่ได้ออกแบบเว็บไซต์นี้ไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นโยบายส่วนบุคคลของเราไม่อนุญาตให้เรายอมรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลีกเลี่ยงการใช้หรือโพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเกิดขึ้นบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.