VATIAZ HOSPITALITY CO., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) รวมทั้งบริษัทและเว็บไซต์ในเครือที่ให้บริการต่างๆ กับท่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อตกลงต่างๆ อย่างระมัดระวัง ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านอาจไม่เข้าหรือใช้เว็บไซต์ ถ้าท่านยังคงเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และการใช้งานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯเป็นผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆ

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความขัดแย้งกันให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

บริษัทฯนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด บริษัทฯก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ

บริษัทฯเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/ได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ ที่เกิดจากการถ่ายโอน หรือ การขาย หรือ การขายต่อข้อมูล ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็นหรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทฯไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ท่านจึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเอง บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก ความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบหรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การสมัครสมาชิก

ในการทำการจองห้องพักหรือซื้อ voucher และบริการต่างๆ ท่านจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน) ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีได้เพียง 1 บัญชีที่เปิดใช้ การละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้สามารถนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของท่าน

การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของท่านต่อบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์ บริษัทฯ หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯกำหนด จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด การลงทะเบียนกับบริษัทฯ ท่านจะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ ซึ่งการให้ข้อมูลของท่าน ถือเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทฯสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ท่านจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ท่านจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ทั้งนี้ เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ การใช้งานระหว่างประเทศ การตีความ และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.