fbpx

บริหารการขายห้องพักและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท

เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับโรงแรมและรีสอร์ท ด้วยบริการต่างๆ เราพร้อมให้คำปรึกษาในด้านการตลาดและการขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีทีมขาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประหยัดงบประมาณ ด้วยบริการแบบ outsourcing คลอบคลุมการขายและการตลาดในทุกช่องทาง เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของโรงแรมในการดำเนินการขายและการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดอย่างเต็มศักยภาพตามขนาดของโรงแรม

บริหารการขายห้องพักและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท

สนใจบริการ

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ โปรดทราบ: ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ให้ครบถ้วน

บริการที่สนใจ *