เปลี่ยนโรงแรมให้เป็น "Hospitel" อีกหนึ่งทางรอดของโรงแรม ในยุค "โควิด"

hospitel คืออะไร โรงแรมต้องการเข้าร่วมต้องทำยังไง

ธุรกิจโรงแรมและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุระกิจที่ได้รับผลการทบอย่างหนัก จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา บางโรงแรมต้องปิดกิจการชั่วคราว บางโรงแรมฝืนไม่ไหวก็ต้องปิดตัวไปอย่างถาวร บางโรงแรมที่ยังพอไปได้ก็ต้องกัดฟันสู้และปรับตัวกันอย่างหนัก ทั้งเปิดขายอาหารหน้าโรงแรม เปิดขายอาหารเดลิเวอรี่ หรือแม้กระทั่งปรับตัวเองเป็นโรงแรมกักตัวทางเลือก ทุกโรงแรมต่างล้วนต้องดิ้นรนและพยายามมองหาช่องทางต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้เท่าที่จะหาได้ Hospitel จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของโรงแรมในยุคโควิดนี้

Hospitel คืออะไร?

ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินหลักหลายพันคนต่อวัน สร้างความกังวลต่อภาคประชาชนว่าจะมีจำนวนเตียงเพียงพอต่อการรักษาหรือไม่
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดึงเอา “ผู้ประกอบการโรงแรม” หลายแห่งซึ่งช่วงนี้ยังไม่มีดีมานด์จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ปรับเป็น “Hospitel” (ฮอสพิเทล) หรือ “หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ” มารองรับคนไขที่จำนวนล้นเกินจำนวนเตียงในโรงพยาบาลต่างๆจะสามารถรองรับได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการโรงแรมยังพอมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงกิจการต่อไปได้

Hospitel มาจากคำว่า Hospital บวกกับ Hotel คือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Hospitel เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ป่วยรักษาใน รพ. ต้นทางมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน
 • ผู้ป่วยไม่มีอาการอายุน้อยกว่า 50 ปี
 • ผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่
 • ไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการให้ดี
 • สื่อสารได้รู้เรื่องดูแลตนเองได้ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
 • โรงพยาบาลต้นทางต้องยินยอมรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาหากมีอาการเปลี่ยนแปลง

โรงแรมที่จะเข้าเป็น Hospitel ต้องมีคุณสมบัติยังไง?

สำหรับโรงแรมที่เคยผ่านการเป็น ASQ, ALQ หรือ AQ มาแล้วอาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่สำหรับโรงแรมทั่วไปที่ต้องการจะเปลี่ยนมาเป็น Hospitel กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์การนำโรงแรมมาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel ไว้ดังนี้

 • โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง
 • ขนาดโรงแรมเริ่มต้นที่จำนวน 30 ห้อง
 • โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน
 • ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ
 • ห้องพักไม่ควรมีระเบียง
 • ห้องพักต้องไม่เป็นพื้นพรม
 • ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน
 • หากระบบระบายอากาศในห้องน้ำเป็นระบบรวม ต้องปิดระบบระบายอากาศ
 • ท่อระบายน้ำทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม
 • มีระบบโทรศัพท์ สื่อสาร และ CCTV
 • มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ รวมถึงการกำจัดภาชนะบรรจุอาหารติดเชื้อ
 • มีระบบการบำบัดน้ำเสียและควรเป็นระบบปิดรวมถึงมีการเติมคลอรีนก่อนปล่อยสู่สาธารณะ (ตามมาตรฐาน)
 • มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ส้วม) และมีระบบท่อน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน
 • มีการป้องกันพาหะนำโรคโดยแมลง
 • มีระบบการจัดการซักล้างผ้าติดเชื้อ
 • มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์แนวทางการเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) 

ขั้นตอนในการทำ Hospitel

 • โรงแรมต้องประเมินตัวเองตาม หลักเกณฑ์แนวทางการเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) ว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบตามเกณฑ์ที่ระบุหรือไม่
 • หากโรงแรมมีคุณสมบัติครบถ้วนหลังจากนั้นให้ติดต่อหาโรงพยาบาลในระแวกใกล้เคียงเพื่อทำ MOU ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กัน
 • หลังจากลงนาม MOU แล้วให้โรงแรมจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อให้โรงพยาบาลนำยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รอการอนุมัติก็สามารถดำเนินการได้เลย

ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) ของโรงแรม Hospitel

ขั้นตอนในการขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) ของโรงแรมที่จะทำเป็น Hospitel จะใช้มาตรฐานการจัดเก็บแบบเดียวกันกับ AQ และ ASQ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

 1. โรงแรมฯ ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19)
 2. สำนักสิ่งแวดล้อมส่งแบบขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) ให้โรงแรมฯกรอกข้อมูลรายละเอียด และส่งกลับมายังสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา (โหลดแบบขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19)
 3. สำนักสิ่งแวดล้อมส่งแบบขอรับบริการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) ให้กับ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
 4. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นัดหมายเข้าเก็บและขนขยะติดเชื้อ (COVID-19) กับโรงแรมฯ
 5. สำนักสิ่งแวดล้อมมีหนังสือถึงโรงแรมฯ เพื่อขอความร่วมมือให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) ตามข้อบัญญัติกรงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
 6. โรงแรมฯ ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ (COVID-19) โดยชำระเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเป็นเช็คให้ขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร” ภายใน 15 วัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำนักสิ่งแวดล้อมจะส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้กับทางโรงแรมฯ

การคิดค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ

การคิดค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อมูลการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/21767/title/0/info/254126/

สนใจเปลี่ยนโรงแรมมาเป็น Hospitel เพื่อสร้างรายได้?

Please select a valid form
Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.