fbpx

ขั้้นตอนง่ายๆ ในการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

การขอขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์

ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่วเป็นอันดับต้นๆของโลก ที่นักท่องเที่ยวต่างก็อยากมาสัมผัสและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าประทับใจในประเทศไทยซักครั้ง  ทำให้ตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในตลอดหลายปีที่ผ่านมา และแน่นนอนว่าเมื่อมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นมาเป็นของคู่กันนั้นก็คือ “ที่พัก” ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก โฮมสเตย์ ที่ต่างแข่งกันผุดขึ้นอยู่ในหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆต่างๆ ที่มีทั้งแบบขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมคืออะไร?

ตามกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 1 ระบุไว้ว่า

“เป็นสถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 20 คนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคําว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔”

ดังนั้นถ้าดูตามหลักเกณฑ์นี้ที่พักที่เข้าข่าย เป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสามารถขึ้นทะเบียนจดแจ้งได้แก่ บ้านพัก โฮมสเตย์ บ้านพักพูลวิลล่า

การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรมการปกครอง กำหนดให้สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตาม กฎกระทรวงฯ จะต้องดำเนินการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม กับกรมการปกครอง โดยคุณสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม พร้อมแนบเอกสารและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 2. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ชุด
 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 1 ชุด
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่พักโดยสังเขป 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 1 ชุด

ผู้ที่จะขอรับแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่เป็นบุคคลคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 9. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

จดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ทำได้ที่ไหน?

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ยื่นคำขอได้ที่ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร 02-3569559

พื้นที่ต่างจังหวัด

ยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

 1. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการยื่นคำขอแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ใช้เวลา 1 วัน
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ใช้เวลา 4 วัน
 3. จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติ และอนุมัติลงนามหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ใช้เวลา 35 วัน
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการรวมโดยประมาณ 40 วัน
Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.